Гаранционните условия са стандартни за такъв вид оборудване и гарантират неговото нормално функциониране. Гаранционният срок е посочен в гаранционната карта и започва да тече от датата на закупуване на оборудването. Гаранцията е валидна при представяне на оригинална и правилно попълнена гаранционна карта. Гаранционните условия покриват всички дефекти на стоката, които се дължат на производството и не са открити при заводския контрол. Дефектирането на компонент не е основание за неговата замяна. Замяната се извършва само след установяване на невъзможност за отстраняване на възникналия дефект. Всички дефекти през гаранционния период се отстраняват във фирмения сервиз на “Геохайд”OOД. „Геохайд”ООД не поема вина за загуба на информация, загуба на печалба или последвали загуби или щети. За рекламация се приемат устройства в оригинална кутия, пълна окомплектовка, описание на дефекта и условията на експлоатация. Гаранцията губи валидност, ако са правени опити за отстраняване на възникнали повреди извън сервиза на „Геохайд”OOД. Гаранцията не покрива повреди в резултат на: неправилна експлоатация, неправилна инсталация, правилно включване в ел. мрежата, неправилно транспортиране, пренасяне и съхранение, неправилна или недостатъчна поддръжка, повреди причинени от използването на оборудването в среда не препоръчана от производителя (влажност, темепература, напрежение, запрашеност, директна слънчева светлина и др.), повреди свързани с природни бедствия, механични и/или токови удари, вибрации, гръмотевици и други, които не биха се появили при нормална работа на оборудването. Гаранцията не покрива консумативни материали и дефекти от амортизация. „Геохайд”ООД отговаря за липсата на съответствие на стоката с договора за продажба. Рекламации се приемат само на посочения по-долу адрес.