„ГЕОХАЙД”ООД извършва комплексни и специализирани геодезически дейности, включващи:

 • Построяване измерване и обработка на високоточни геодезически мрежи на големи територии.
 • Построяване измерване и обработка на геодезически мрежи с местно предназначение.
 • Създаване на геодезически мрежи със специално предназначение.
 • Създаване и обновяване на топографски, тематични, кадастрални и специализирани карти и планове в мащаби от 1:250 до 1:100 000.
 • Заснемания, генпланове и вертикални планировки за нуждите на строителното проектиране, реконструкция и експлоатация на строителни обекти. Трасировъчни планове на сгради и съоръжения. Даване на строителна линия и ниво, трасиране на строителни оси, пренасяне на ниво и др.
 • Геодезически наблюдения и анализ на деформации на земната повърхност, сгради и съоръжения.
 • Геодезически дейности обслужващи геофизични измервания.
 • Създаване на бази данни и графика за ГИС.
 • Създаване на 3D модели.
 • Определяне обеми на земни или водни маси.
 • Консултации по отношение на методики, технологии, софтуер и геодезическа апаратура.

ГЕОХАЙД” ООД разполага с най-модерно оборудване, инструментариум и софтуерни продукти, необходими за професионалното изпълнение на поетите ангажименти и договорености. Дружеството притежава всички необходими лицензи и сертификати за своята дейност и има изградена регистратура по смисъла на ЗЗКИ. Член е на БТПП, СГЗБ и на Асоциацията на геодезическите фирми.