Първият обект в областа на Географски Информационни Системи „Геохайд”ООД реализира в далечната 1992 година. От тогава до сега с всеки следващ обект широкият кръг от специалисти постоянно развива уменията си и разширява познанията в съвремените ГИС технологи.

Предоставените от нас ГИС решения са послужили за получаването на реални анализи, прогностични поведенчески модели, подпомагайки съществено вземането на правилни управленски решения в областта на екологията, енергетиката, териториялно селищното устройство, кадастъра и др. Изгражданите от нас 3D модели на територии са служели за определяне на модели на ерозията, определяне на наноси във водоеми, извеждане на ключови криви за завирени обеми и залети площи, били са основа за проектиране на обширни инженерни съоражения и др. Ефикасните ни алгоритми са удовлетворявали винаги строгите критерии на инвеститорите, както български, таки и чуждестранни.


Ние можем да предложим изготвяне на ГИС проект, събирането на необходимата информация, структурирането й в база данни и реализирането на проекта в софтуерна среда според предпочитанията на инвеститора. Осигурено е и необходимото обучение. Нашият опит, мотивация и утвърдения собствен стил на работа са гарант за качество на продуктите с марка „ГЕОХАЙД”.

Списък на основните обекти в областта на ГИС

Наименование на проекта

Възложител / Инвеститор

Описание на работата по проекта

Кадастрална и Информационна система на Област Монтана, България

Община Монтана

Изработване на кадастър, осигуряване на данни, изграждае на Информационна система среда на Map Info.

Изработване на цифров кадастър на гр. Кнежа

Община Кнежа

Създаване на цифров модел на терена и кадастралния план на населеното място. Създаване на бази данни.

Заснемане на територии обявени за защитени – “влажни зони” “Бръшлен, Калимок и Белене” с помощта на GPS и създаване на GIS

Световна Банка

Подробно високоточно заснемане на територии от 40 кв. км. с помощта на GPS технология за работа в реално време. Създаване на бази данни за вече структурирана ГИС.

План за управление на НП Централен Балкан

ARD - България

GPS измервания. Извеждане на параметри, разработване на математически модел и софтуер за трансформиране на координати от система WGS84 в система 1970 и обратно. Подържане и обновяване на бази данни за GIS на територията.

План за управление на НП Рила

ARD - България

GPS измервания. Извеждане на параметри, разработване на математически модел и софтуер за трансформиране на координати от система WGS84 в система 1970 и обратно. Подържане и обновяване на бази данни. Подържане и обновяване на бази данни за GIS на територията.

Природен парк Рилски манастир - цялостна GIS за територията.

ARD - България

Създаване на Проект за GIS за територията. Изработване на структура на ГИС (връзки, релации, топология и т.н.). Изработване на бази данни. Изработване и печат на тематични карти.

ГИС на защитени територии

ХПК - България

Изработване на цифров модел на защитени територии за района на р. Дунав. Създаване на структура на ГИС, изработване на бази данни. Изработване и печат на тематични карти.

Създаване на ГИС за нуждите на МОСВ – югозападна България

МОСВ