В ГЕОХАЙД ООД е внедрена система за управление на качество ISO 9001:2015 със сертификат за одобрение №SOF0170289 от 09.03.2001 г., изградена в съответствие с изискванията на EN ISO 9001:2015, респ. БДС EN ISO 9001:2015. Системата обхваща всички структури и дейности на дружеството.


Ръководството на „ГЕОХАЙД” ООД отдава първостепенно значение на качеството в цялостната дейност на организацията и се ангажира с провеждането на политика, основана на следните принципи:

  • Ние работим за удовлетворяване на високите изисквания и очакванията на клиентите и пазара за постигане съответствие с изискванията към продуктите и услугите, като същевременно се стремим към оптимални технически и икономически резултати и спазваме предписанията на нормите и стандартите.
  • Качеството е резултат от общите усилия на всички служители във всяка ежедневна дейност - от поръчката на клиента, проекта и до неговата реализация.
  • Управлението на качеството е свързано с непрекъснатото подобряване и усъвършенстване във всички области на нашата работа въз основа на решения, основани на анализ на конкретни данни и информация, включително за бизнес средата, промените и рисковете, свързани с нея.
  • Ние полагаме необходимите усилия, за да бъде приета и прилагана политиката по качеството на всички организационни нива и насърчаваме всички служители в работата им за подобряване на качеството.
  • Ние поддържаме коректни и взаимоизгодни отношения с нашите доставчици.

За изпълнението на тези цели ние се стремим да управляваме ефективно съвкупността от взаимосвързани и взаимодействащи си процеси в дейността на дружеството.


Ние сме убедени и вярваме, че постигнатите успехи, тяхното разширяване и утвърждаване зависи изключително много и основно от нашите клиенти и партньори. Целта ни е да осигурим на нашите клиенти удовлетворение и стойност, които да запазим и съхраним.