Макар и смятана за не толкова технически сложна от повечето геодезисти дейност , кадастърът и свързаните с него проекти, са съществена част от обема на геодезическа продукция, както в България, така и в световен мащаб.

Не би могло да бъде и иначе при положение , че тези дейности са свързани със собствеността върху териториите, които са в голяма част не просто географско понятие , а средство за производство на принадена стойност в полза на собствениците им.

От гледна точка на държавните структури, върху тези територии кадастъра и свързаните дейности осигуряват информация за данъчната система и респективно събираемостта на данъците върху недвижимата собственост.

От самото си основаване ние в Геохайд обръщаме внимание на проектите свързани със собствеността върху земята.

Преди 1990 година повечето от специалистите с по-дълъг трудов стаж, понастоящем работещи в Геохайд участваха в създаването на Кадастрални планове на населени места по съществуващите тогава стандарти, включително и ИСЕК (информационна система на единния кадастър) първообраза на настоящата кадастрална карта и регистри.

След 1990 година участвахме в реституцията на земеделските земи с проекти върху 100 000 декара .

От 2000 година когато бе сключен първия заем със световна банка за създаване на кадастрална карта и регистри по европейски образец до настоящия момент извършваме дейности по кадастъра и свързаните с него ОУП, ПУП и др.

Основната ни дейност свързана с КК и КР е както създаването на ГММП и РГО за територии в цялата страна, така и цялостно създадени кадастрални карти на населени места свързани с дейността на регионалните ни офиси в Плевен , Монтана, Ст.Загора и Скопие.

Също така обръщаме внимание на създаването на СКУП (специализирани карти за устройствено планиране). В тази област дружеството е значително по-активно. Имаме завършени проекти за територии основно свързани с пристанищната инфраструктура на повечето големи пристанища за обществен транспорт с национално значение , за над 200 000 декара.

Всичко казано до тук би трябвало да илюстрира факта, че разполагаме със значителен опит в областта на Кадастъра и свързаните с него дейности, което прави възможен и рентабилен всеки възложен ни проект в това направление.

ЧАСТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИ В БЪЛГАРИЯ ПРОЕКТИ

Изработване на кадастрални планове община Вършец – 8 населени места

Изработване на кадастрални планове община Берковица- 6 населени места

Изработване на кадастрални планове община Монтана-19 населени места

Подземен кадастър на терените около ядерния реактор на БАН

Кадастрална и Информационна система на Област Монтана, България

Поземлена реформа в България над 100 000 декара в община Берковица

Поземлена реформа в България – Измерване и обработка на опорни мрежи

Изработване на цифров кадастър на гр.Кнежа

Изработване на цифров кадастър на терените стопанисвани от НЕК-ЕАД – язовирен район Родопи

Цифров модел на защитени територии Рила, Центален Балкан

Създаване на геодезическа мрежа с местно предназначение СР Балчик

Специализирани карти за устройствено планиране на пристанища: Варна-Изток

Специализирани карти за устройствено планиране на пристанища: Варна-Изток

Специализирани карти за устройствено планиране на пристанища: Варна Сух док

Специализирана карта за устройствено планиране на пристанище Балчик

Специализирани карти за устройствено планиране на пристанища: Русе-Изток

Специализирани карти за устройствено планиране на пристанища: Русе–Запад

Специализирана карта за Устройствено планиране на пристанище Лом

Специализирана карта за Устройствено планиране на кв.Мърчаево Софийска община

ГММП община Сливен

ГММП Община Витоша

ГММП Община Нови искър

ГММП Община Белица

ГММП Съдебен Район Балчик

ККР гр.Русе пристанище Русе център

Хвостохранилище Люляковица
Пълно заснемане на язовирната стена и територията от сухата и страна до 1км.
Изработване на проект, включително методика и технология за следене на деформациите на язовирната стена.
Изграждане на елементите от системата за мониторинг.
Измерване и обработка на резултатите.
Създаване на софтуер за анализ и сравнение на резултатите от измерванията с натрупване.

ККР, гр.Полски Тръмбеш

ККР гр.Чипровци

ККР с.Г.Дамяново

Геодезически дейности отнасящи се за въвеждане в експлоатация и получаване на удостоверения по чл. 52 от ЗКИР”,на обекти:
-Хидровъзел “Цанков Камък”
-Изместване на съществуващ път ІІІ – 868 Девин – Михалково

Мониторинг на хидротехническите съоръжения в пристанищен терминал Варна – Изток, част от пристанище с национално значение Варна и пристанищен терминал Лом, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом

СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАРТИ И РЕГИСТРИ НА МОРСКИТЕ ПЛАЖОВЕ“, Обособена позиция № 4 – Създаване на специализирана карта и регистри за морски плажове плаж „Романтика” – КК „Камчия в землището на с. Близнаци, община Аврен, област Варна, морски плажове в землищата на гр. Бяла, община Бяла, област Варна,
гр. Обзор, с. Емона, гр. Свети Влас, гр. Несебър и с. Равда, община Несебър, област Бургас

Измерване на деформациите стената на язовир “Душанци”

Изработване планове на новообразуваните имоти на земеделски земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на Община Троян, област Ловеч за гр. Троян, с. Балабанско, с. Балканец, с. Бели Осъм, с. Белиш, с. Борима, с. Врабево, с. Голяма желязна, с. Горно Трапе, с. Гумощник, с. Добродан, с. Калейца, с. Ломец, с. Патрешко, с. Черни Осъм, с. Чифлик, с. Шипково

Проектиране и изграждане на КИС и „нулево’ измерване на точки с цел установяване на деформации на дига по геодезически способи за обект „Корекция на р.Лесновска от км 13+108-км. 12+668- възстановяване на дясната дига, кв.”Челопечене” гр.София